POLITYKA PRYWATNOŚCI

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejsza polityka prywatności (dalej „Polityka Prywatności”) określa zasady ochrony prywatności użytkowników („Użytkownicy” a indywidualnie „Użytkownik”) korzystających ze strony internetowej dostępnej pod adresami: www.marsh.pl oraz www.poland.marsh.com („Strona Internetowa”). W szczególności dotyczy ona zasad przetwarzania i ochrony Danych Osobowych (pojęcie zdefiniowane w Par. 2 ust. 1, poniżej) oraz przechowywania informacji („Informacje”) w urządzeniach użytkowników i uzyskiwania do nich dostępu.

 2. Za pomocą Strony Internetowej Użytkownik może korzystać z treści na niej zamieszczonych, dokonać rejestracji, a następnie subskrypcji materiałów Administratora (pojęcie zdefiniowane w ust. 3, poniżej), raportów branżowych oraz otrzymywać od Administratora oferty i inne informacje („Usługi”).

 3. Administratorem Strony Internetowej jest Marsh Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, pod adresem: Aleje Jerozolimskie 94, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000056751, NIP: 526-02-04-239, REGON: 011545870 („Administrator”).

 4. Administrator wchodzi w skład grupy Marsh & McLennan Companies, a pozostałe podmioty mające siedzibę poza Rzeczpospolitą Polską i wchodzące w skład ww. grupy będące właścicielami i operatorami treści umieszczonych na lokalnych/krajowych stronach internetowych, są odrębnymi od Administratora podmiotami prawnymi.

 5. Wszelkie Informacje gromadzone przez Administratora za pośrednictwem Strony Internetowej przekazywane są do Marsh LLC z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki, pod adresem: 1166 Avenue of the Americas, New York, NY 10036-2774, w celu ich przetwarzania na potrzeby grupy Marsh & McLennan Companies i przechowywania. Spółka Marsh LLC z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki przystąpiła do programu Safe Harbour zatwierdzonego przez Unię Europejską decyzją Komisji 2000/520/WE z dnia 26 lipca 2000 r. (O.J. L 215, 25.08.2000 s. 0007 – 0047) i tym samym gwarantuje odpowiedni poziom ochrony przekazywanych jej przez Administratora danych osobowych. Korzystanie ze Strony Internetowej oraz udostępnianie Administratorowi Danych Osobowych przez osoby przebywające poza Stanami Zjednoczonymi Ameryki, oznacza wyrażenie zgody na przekazanie Informacji oraz Danych Osobowych na zasadach wskazanych w Polityce Prywatności.

 6. Administrator oświadcza, że posiada zabezpieczenia fizyczne, elektroniczne i proceduralne, które są właściwe dla poufności Informacji i Danych Osobowych przetwarzanych przez niego. Administrator nie może zagwarantować bezpieczeństwa Informacji i Danych Osobowych w trakcie ich przesyłanie za pomocą sieci Internet, zanim zostaną one dostarczone do Administratora.

 7. Administrator zwraca się do Użytkowników o zachowanie w ścisłej poufności wszelkich haseł, w tym w szczególności wykorzystywanych w celu uzyskania dostępu do poszczególnych treści na Stronie Internetowej.

 8. Korzystanie przez Użytkownika ze Strony Internetowej jest dobrowolne i równoznaczne z zaakceptowaniem Polityki Prywatności oraz Warunków Korzystania ze Strony Internetowej zamieszczonych na Stronie Internetowej. W przypadku braku zgody na postanowienia zawarte w Polityce Prywatności korzystanie ze Strony Internetowej jest nieuprawnione.

 9. Strona Internetowa skierowana jest do osób pełnoletnich.

 10. Za pomocą Strony Internetowej Użytkownik może korzystać z dodatkowych treści oferowanych przez Administratora po uprzednim podaniu przez Użytkownika Danych Osobowych oraz po zalogowaniu się.

§ 2. ZBIERANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. W trakcie korzystania ze Strony Internetowej Użytkownicy mogą przekazywać Administratorowi swoje następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail, nazwa firmy, stanowisko, kraj, telefon, miasto, ulica, region, kod pocztowy („Dane Osobowe”) w celu uzyskania dostępu do treści pełnych raportów Administratora oraz otrzymania od niego innych materiałów lub ofert, w szczególności poprzez założenie indywidualnego konta na Stronie Internetowej („Rejestracja”).

 2. Administrator podejmuje niezbędne działania zmierzające do ochrony prywatności oraz poufności Danych Osobowych Użytkowników Strony Internetowej. Przetwarzanie przez Administratora Danych Osobowych następuje zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., Nr 133, poz. 883 z późn. zm., „Ustawa”).

 3. Dane Osobowe będą przetwarzane przez Administratora wyłącznie dla celu podanego na Stronie Internetowej oraz w Polityce Prywatności. Administrator może także korzystać z Danych Osobowych, aby przekazać Użytkownikom informacje dotyczące usług i produktów oferowanych przez Administratora lub spółki należące do grupy Marsh & McLennan Companies, jeżeli między innymi na podstawie Informacji uzna, że mogą być interesujące dla danego Użytkownika.

 4. Przeglądanie podstawowej zawartości Strony Internetowej nie wymaga podawania przez Użytkownika Danych Osobowych.

 5. Korzystanie z Usług i Rejestracja wiążą się z koniecznością podania przez Użytkownika Danych Osobowych. W takim przypadku niepodanie Danych Osobowych może ograniczać możliwość korzystania z tych Usług.

 6. Podanie Danych Osobowych przez Użytkownika może być również wymagane w innych (poza korzystaniem z Usług) uzasadnionych okolicznościach, np. skierowania do Administratora wniosku o przekazanie określonej informacji, o czym Użytkownik każdorazowo zostanie poinformowany.

 7. Administrator może prowadzić ankiety wśród Użytkowników w celu uzyskania określonych danych demograficznych i profilowych (takich jak wiek, wykształcenie, zawód, zarobki). Wypełnienie ankiety jest dobrowolne, a zebrane w ten sposób ww. dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane w sposób anonimowy i będą wykorzystywane do analiz statystycznych i tworzenia zbiorowego wizerunku Użytkowników Strony Internetowej.

§ 3. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administrator przetwarza Dane Osobowe w celu świadczenia Usług, w celu marketingu i promocji usług oraz produktów oferowanych przez Administratora oraz inne podmioty należące do grupy Marsh & McLennan Companies, a także w innych prawnie usprawiedliwionych celach zgodnie z Ustawą.

 2. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika.

 3. Wyrażenie przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego Danych Osobowych następuje przez zaznaczenie właściwego miejsca w formularzu w trakcie procedury związanej z Rejestracją lub innej procedury mającej na celu umożliwienie skorzystania z Usług.

 4. Administrator może przetwarzać Dane Osobowe w celu ulepszenia Usług, a także w celu dostosowania wyświetlanych na Stronie Internetowej reklam, materiałów lub rekomendacji do preferencji lub zainteresowań Użytkownika, pod warunkiem, że Użytkownik wyraził na to zgodę.

§ 4. INFORMACJA HANDLOWA

 1. Administrator może przesyłać Użytkownikowi informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) na podane przez niego adresy e-mail lub numery telefonów komórkowych na temat produktów i usług własnych oraz podmiotów należących do grupy Marsh & McLennan Companies oraz produktów i usług swoich partnerów, między innymi w formie transmisji internetowych (webcast) („Informacje Handlowe”).

 2. Przesyłanie Użytkownikowi przez Administratora Informacji Handlowych wymaga każdorazowo uzyskania przez Administratora od Użytkownika uprzedniej zgody na ich otrzymywanie.

 3. Zgoda na otrzymywanie Informacji Handlowej może być w każdej chwili wycofana przez Użytkownika.

 4. Wyrażenie przez Użytkownika zgody na przesyłanie mu Informacji Handlowych następuje przez zaznaczenie właściwego miejsca w formularzu w trakcie procedury związanej z Rejestracją lub innej procedury mającej na celu umożliwienie skorzystanie z Usług.

§ 5. PRZEGLĄDANIE ZAWARTOŚCI STRONY

 1. Administrator zbiera Informacje związane z przeglądaniem zawartości Strony Internetowej przez Użytkowników, takie jak liczba i źródło wizyt na Stronie Internetowej, czas wizyty, przeglądane treści, liczba i rodzaj otwieranych podstron, wykorzystane odesłania, czy numer IP komputera Użytkownika.

 2. Informacje wskazane w ust. 1 powyżej przechowywane są na urządzeniu końcowym Użytkownika i mogą być odczytywane przez urządzenia należące do Administratora przy każdorazowym podłączeniu się do tego urządzenia Użytkownika (tzw. cookies).

 3. Administrator nie łączy Informacji z Danymi Osobowymi Użytkownika i nie wykorzystuje ich do identyfikacji Użytkownika, chyba, że jest to niezbędne dla prawidłowego świadczenia Usługi.

 4. Wyrażenie zgody przez Użytkownika na korzystanie przez Administratora z plików cookies następuje za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego na urządzeniu Użytkownika, w szczególności przeglądarki internetowej.

 5. Wyłączenie przez Użytkownika możliwości wykorzystania przez Stronę Internetową plików cookies może spowodować, że niektóre części Strony Internetowej mogą nie działać prawidłowo.

 6. Administrator zbiera informacje dotyczące korzystania z Usług w celach wskazanych w ust. 4 powyżej. Informacje te mogą obejmować: nazwę Użytkownika, miejsca odwiedzone na stronie, datę i czas wizyty, adres internetowy strony przekierowującej użytkownika, wersję stosowanej przeglądarki internetowej, możliwości przeglądarki oraz terminy wpisywane do wyszukiwarki Administratora. Administrator wykorzystuje informacje o których mowa powyżej, wyłącznie w celach związanych z badaniem rynku i ruchu internetowego w ramach Strony Internetowej, w celach statystycznych, w szczególności dla oceny zainteresowania treściami zamieszczanymi na Stronie Internetowej oraz ulepszaniem zawartości Strony Internetowej i jakości świadczonych Usług.

 7. Informacje zapisane w plikach cookies wykorzystywane będą wyłącznie w celach statystycznych.

§ 6. UDOSTĘPNIANIE I PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 5 poniżej, Administrator nie będzie odsprzedawał, ani w inny sposób rozpowszechniał Danych Osobowych bez dodatkowej zgody Użytkownika (wyjątek stanowi przekazywanie Danych Osobowych do spółek należących do grupy Marsh & McLennan Companies, o których mowa poniżej), chyba, że działanie to będzie zgodne z Polityką Prywatności lub zaleceniami Użytkownika lub możliwość taka wynikać będzie z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.


 2. W ramach świadczenia Usług Dane Osobowe mogą być przekazywane spółkom wchodzącym w skład grupy Marsh & McLennan Companies i mogą być wykorzystywane zarówno dla celów statystycznych i badawczych, jak i dla zapobiegania popełnianiu przestępstw. Informacje takie mogą być przekazywane do wszystkich krajów, w których swoje biura regionalne/krajowe mają podmioty wchodzące w skład grupy Marsh & McLennan Companies (aktualna lista lokalizacji biur regionalnych/krajowych znajduje się pod adresem: , zakładka "Global Offices"). Państwa, do których przekazywane są Dane Osobowe zapewniają odpowiedni poziom ochrony danych osobowych.


 3. Administrator korzysta z usług i działalności innych podmiotów, m.in. związanych z hostingiem Strony Internetowej. Podmioty takie mogą otrzymać dostęp do Danych Osobowych Użytkowników w zakresie, w jakim jest to konieczne i niezbędne do wykonywania ich zadań, jednak podmioty te nie mogą wykorzystywać Danych Osobowych dla celów innych niż świadczenie usług na rzecz Administratora w związku z obsługą Strony Internetowej.

 4. Administrator zastrzega sobie prawo do ujawniania bez uprzedniej zgody Użytkowników Danych Osobowych lub Informacji, a także sposobu korzystania ze Strony Internetowej przez Użytkownika, jeżeli jest to konieczne, aby: (a) egzekwować przestrzeganie warunków korzystania ze Strony Internetowej lub (b) reagować na roszczenia dotyczące przypadków naruszenia praw osób trzecich. Administrator może ponadto ujawniać Informacje lub Dane Osobowe, które uzna za konieczne do spełnienia obowiązującego prawa lub żądań uprawnionych organów państwowych.

 5. Zgodnie z art. 18 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 z poźn. Zm.) oraz innych obowiązujących przepisów prawa, Administrator może zostać zobowiązany do wydania informacji, w tym w szczególności numeru IP komputera, na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

§ 7. LINKI ZEWNĘTRZNE (HIPERŁĄCZA)

 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przestrzeganie zasad polityki prywatności przez administratorów innych stron internetowych, do których odnoszą się linki zamieszczone na Stronie Internetowej.

 2. Po opuszczeniu Strony Internetowej (można to sprawdzić na pasku URL przeglądarki Użytkownika), wykorzystanie wszelkich informacji przekazywanych przez Użytkownika podlega polityce prywatności administratora danej strony, na którą przekierowany został Użytkownik. Taka polityka prywatności może różnić się od zasad określonych przez Administratora. Jeżeli Użytkownik nie może znaleźć polityki prywatności na takiej stronie poprzez link na stronie głównej, powinien skontaktować się bezpośrednio z administratorem tej strony internetowej.

§ 8. INFORMACJE ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM

Polityka Prywatności nie dotyczy przetwarzania jakichkolwiek danych osobowych przekazanych Administratorowi w związku z prowadzonymi przez niego postępowaniami rekrutacyjnymi na wolne stanowiska pracy.

§ 9. UAKTUALNIENIA POLITYKI

 1. Administrator może okresowo dokonywać uaktualnień Polityki Prywatności, a wprowadzone zmiany będą wiążące bezzwłocznie po ich opublikowaniu na Stronie Internetowej.

 2. 2. Informacje na temat zmiany postanowień Polityki Prywatności publikowane będą każdorazowo na Stronie Internetowej.

§ 10. PRAWA UŻYTKOWNIKA

 1. Użytkownik ma prawo dostępu do podanych przez siebie Danych Osobowych oraz do ich poprawiania, aktualizacji oraz żądania ich usunięcia w całości lub w części.

 2. Użytkownik może w każdej chwili wycofać zgodę na przetwarzanie jego Danych Osobowych.

 3. W przypadku zmiany Danych Osobowych Użytkownika powinien on zadbać o uaktualnienie Danych Osobowych na spersonalizowanym profilu dostępnym po zalogowaniu się Użytkownika na Stronie Internetowej, jeżeli taki posiada.

 4. Pomimo zgłoszenia przez Użytkownika żądania usunięcia jego Danych Osobowych przez Administratora, Administrator może przetwarzać przekazane przez tego Użytkownika Dane Osobowe wyłącznie w celu dochodzenia należności Administratora od Użytkownika lub w celu wyjaśnienia okoliczności i ustalenia ewentualnej odpowiedzialności Użytkownika za jakiekolwiek naruszenia przez Użytkownika jakiegokolwiek regulaminu związanego ze Stroną Internetową lub obowiązujących przepisów prawa.

§ 11. KONTAKT

 1. Użytkownik może w dowolnym czasie skontaktować się z Administratorem w celu uzyskania informacji o tym, czy i w jaki sposób Administrator wykorzystuje lub zamierza wykorzystywać jego Dane Osobowe.

 2. Z Administratorem można się skontaktować pod następującym adresem: Marsh Sp. z o.o., Aleje Jerozolimskie 94, 00-807 Warszawa tel: (22) 456 43 13, fax: (22) 456 43 00, e-mail: sekretariat@marsh.com.