WARUNKI KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejsze warunki korzystania (dalej „Warunki”) określają zasady korzystania przez użytkowników („Użytkownicy” a indywidualnie „Użytkownik”) ze strony internetowej dostępnej pod adresami: www.marsh.pl oraz www.poland.marsh.com („Strona Internetowa”).

 2. Za pomocą Strony Internetowej Użytkownik może korzystać z treści na niej zamieszczonych, dokonać rejestracji, a następnie subskrypcji materiałów Administratora (pojęcie zdefiniowane w ust. 4, poniżej), raportów branżowych oraz otrzymywać od Administratora oferty i inne informacje.

 3. Integralną część Warunków stanowi zamieszczona na Stronie Internetowej Polityka Prywatności.

 4. Administratorem Strony Internetowej jest Marsh Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, pod adresem: Aleje Jerozolimskie 94, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000056751, NIP: 526-02-04-239, REGON: 011545870 („Administrator”).

 5. Administrator wchodzi w skład grupy Marsh & McLennan Companies, a pozostałe podmioty mające siedzibę poza Rzeczpospolitą Polską i wchodzące w skład ww. grupy będące właścicielami i operatorami treści umieszczonych na lokalnych/krajowych stronach internetowych, są odrębnymi od Administratora podmiotami prawnymi.

 6. Wszelkie Informacje gromadzone przez Administratora za pośrednictwem Strony Internetowej przekazywane są do Marsh LLC. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki, pod adresem: 1166 Avenue of the Americas, New York, NY 10036-2774, w celu ich przetwarzania na potrzeby grupy Marsh & McLennan Companies i przechowywania. Spółka Marsh LLC z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki przystąpiła do programu Safe Harbour zatwierdzonego przez Unię Europejską decyzją Komisji 2000/520/WE z dnia 26 lipca 2000 r. (O.J. L 215, 25.08.2000 s. 0007 – 0047) i tym samym gwarantuje odpowiedni poziom ochrony przekazywanych jej przez Administratora danych osobowych. Korzystanie ze Strony Internetowej oraz udostępnianie Administratorowi Danych Osobowych przez osoby przebywające poza Stanami Zjednoczonymi Ameryki, oznacza wyrażenie zgody na przekazanie Informacji oraz Danych Osobowych na zasadach wskazanych w Polityce Prywatności.

 7. Użytkownicy zgadzają się przestrzegać Warunków, w tym także Polityki Prywatności. Użytkownicy, którzy nie zgadzają się na przestrzeganie Warunków, nie są uprawnieni do korzystania ze Strony Internetowej, ani do przeglądania zawartych na niej treści.

§ 2. POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE

 1. Administrator dokłada starań, by informacje udostępniane na Stronie Internetowej były aktualne i rzetelne. Istnieje jednak ryzyko pojawienia się nieścisłości. Strona Internetowa może zawierać odniesienia do określonych ustaw i innych przepisów podlegających nowelizacjom. Okoliczność ta powinna być uwzględniana przy ocenie danej sprawy.

 2. Administrator nie gwarantuje kompletności i poprawności informacji znajdujących się na stronie.

 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostępie do Strony Internetowej, ani do Usług, jeżeli są one wynikiem działania siły wyższej lub zawinionego działania osoby trzeciej.

 4. Wszelkie obecne i przyszłe prawa autorskie, znaki handlowe i inne prawa własności intelektualnej związane ze Stroną Internetową są własnością Administratora lub jego licencjodawców. Użytkownicy nie nabywają żadnych praw związanych ze Stroną Internetową za wyjątkiem ograniczonego prawa do korzystania z niej zgodnie z Warunkami. Użytkownicy zgadzają się chronić prawa własności Administratora i jego licencjodawców, a także bezzwłocznie informować Administratora o znanych im przypadkach nieupoważnionego dostępu lub korzystania ze Strony Internetowej, które naruszają prawa Administratora.

 5. Żadne materiały udostępniane na Stronie Internetowej nie mogą być utrwalane, zwielokrotniane oraz rozpowszechniane bez zgody Administratora. Użytkownikom wolno drukować i pobierać dozwolone informacje oraz treści zawarte na Stronie Internetowej wyłącznie do swojego osobistego, niekomercyjnego użytku lub do niekomercyjnego użytku przez swoją organizację/firmę. Nie wolno oferować na sprzedaż, sprzedawać ani rozpowszechniać w jakikolwiek sposób ani na jakichkolwiek nośnikach żadnych części Strony Internetowej ani jej zawartości. Użytkownikom nie wolno wykorzystywać fragmentów Strony Internetowej w ramach innej strony internetowej, za pomocą linku ani w jakikolwiek inny sposób, bez uprzedniej pisemnej zgody Administratora. Aby uzyskać zgodę na takie wykorzystanie Strony Internetowej należy wysłać e-mail lub napisać na adres Administratora (dane kontaktowe zostały podane poniżej) podając następujące informacje: (a) nazwisko i imię lub nazwisko i imię osoby odpowiedzialnej za stronę techniczną linka(ów); (b) nazwę firmy/organizacji zamierzającej wykorzystać fragment Strony Internetowej; (c) adres e-mail i numer telefoniczny do osoby odpowiedzialnej za stronę techniczną linka(ów); oraz (d) adres(y) strony internetowej, na której ma pojawić się link do Strony Internetowej. Użytkownikom nie wolno korzystać z nazwy „Marsh” ani korzystać z marki „Marsh” bez uprzedniej pisemnej zgody Administratora.

 6. Użytkownikom nie wolno wykorzystywać Strony Internetowej dla jakichkolwiek działań sprzecznych z prawem i w szczególności Użytkownicy zgadzają się nie wysyłać, ani nie wykorzystywać, kopiować, upubliczniać ani pozwalać na upublicznianie materiałów, które mają charakter zniesławiający lub obsceniczny, lub które są obraźliwe, nieprzyzwoite lub naruszają prawo do prywatności innej osoby. Użytkownicy zgadzają się nie wysyłać niezamówionych materiałów promocyjnych lub reklamowych, spamu i podobnych materiałów lub komunikatów, niezależnie od ich wielkości, które mogą zakłócać działanie Strony Internetowej lub korzystanie z tej strony przez innych Użytkowników.

 7. Użytkownicy mają prawo do publikowania komentarzy i oceniania artykułów publikowanych na Stronie Internetowej. Komentarze są moderowane, w związku z czym może istnieć konieczność przekazania Administratorowi następujących danych osobowych Użytkownika zamieszczającego komentarz: przyjętego pseudonimu, imienia i nazwiska oraz adresu e-mail. W takiej sytuacji publicznie ujawniony na Stronie Internetowej (innym Użytkownikom) zostaje wyłącznie pseudonim (imię) Użytkownika zamieszczającego komentarz, zaś jego imię, nazwisko oraz adres e-mail pozostanie do wyłącznej wiadomości Administratora. Odmowa podania ww. danych osobowych jest równoznaczna z niemożliwością publikowania komentarzy. Przetwarzane w ten sposób dane osobowe wykorzystywane są wyłącznie w celu moderowania komentarzy zamieszczanych pod artykułami opublikowanymi na Stronie Internetowej. W każdym wypadku przetwarzanie danych osobowych następuje zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).

 8. Administrator zastrzega sobie prawo do niepublikowania lub usuwania komentarzy, które są niezgodne z Polityką Prywatności i Warunkami, są kwalifikowane jako spam, obraźliwe lub naruszają obowiązujące przepisy prawa lub dobre obyczaje. Komentarze usuwane i publikowane będą według uznania Administratora.

 9. Administrator zastrzega sobie prawo, w dowolnym czasie i bez zawiadomienia, do poprawiania, modyfikowania, zmieniania, zawieszania lub trwałej likwidacji całości lub dowolnej części Strony Internetowej oraz do ograniczania lub zakazywania dostępu do niej.

 10. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przestrzeganie zasad polityki prywatności przez administratorów innych stron internetowych, do których odnoszą się linki zamieszczone na Stronie Internetowej.

 11. Po opuszczeniu Strony Internetowej (można to sprawdzić na pasku URL przeglądarki Użytkownika), wykorzystanie wszelkich informacji przekazywanych przez Użytkownika podlega polityce prywatności administratora danej strony, na którą przekierowany został Użytkownik. Taka polityka prywatności może różnić się od zasad określonych przez Administratora. Jeżeli Użytkownik nie może znaleźć polityki prywatności na takiej stronie poprzez link na stronie głównej, powinien skontaktować się bezpośrednio z administratorem tej strony internetowej.

 12. W przypadku naruszenia przez Użytkownika Warunków lub Polityki Prywatności Administrator może podjąć decyzję, o odmowie dostępu do treści zawartych na Stronie Internetowej.

 13. Wszelkie nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Strony Internetowej prosimy kierować bezpośrednio do Administratora.

 14. Z Administratorem można się skontaktować pod następującym adresem: Marsh Sp. z o.o., Aleje Jerozolimskie 94, 00-807 Warszawa tel: (22) 456 43 13, fax: (22) 456 43 00, e-mail: sekretariat@marsh.com.

§ 3. UAKTUALNIENIA WARUNKÓW

 1. Warunki mogą być okresowo zmieniane przez Administratora, a wprowadzone zmiany będą obowiązywać bezzwłocznie po ich opublikowaniu na Stronie Internetowej.

 2. Informacje na temat zmiany Warunków publikowane będą każdorazowo na Stronie Internetowej.

 3. Korzystanie ze Strony Internetowej po wprowadzeniu zmian do Warunków stanowi zgodę Użytkownika na takie zmiany.